In december 2019 hebben het dagelijks bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o. en de Plassenraad besloten om het Besluit Motorboten (BM) Loosdrechtse Plassen te evalueren en te actualiseren. In het BM staan de regels voor het varen met motorboten op de Loosdrechtse Plassen. De laatste wijziging van het BM dateerde van 2009. Het Plassenschap heeft Recreatie Midden-Nederland opdracht gegeven om een nieuw BM op te stellen, aan het bestuur voor te leggen voor besluitvorming en na vaststelling het nieuwe BM te hanteren bij haar beleid, regelgeving en handhaving.

In de afgelopen maanden zijn verschillende belanghebbende organisaties geraadpleegd en is er onder belanghebbenden een enquête uitgezet. Vraag was vooral of de regels in het oude BM in het algemeen en het snelvaarbeleid in het bijzonder nog als passend werden ervaren. Deze consultatie heeft de nodige informatie en inzichten opgeleverd om een nieuw BM op te stellen. De tekst van het nieuwe BM sluit aan op de actuele situatie en de vaarregels zijn beter afgestemd op de regels van andere overheden. De regels in het nieuwe BM zouden voor de verschillende gebruikers van het vaarwater beter bekend en duidelijker moeten zijn en overlast en onveilige situaties verder beperken.

De belangrijkste regels uit het nieuwe BM zijn:

  • Maximum vaarsnelheid van 12km/uur overdag, tenzij men over een dag- of een jaarontheffing beschikt van het Plassenschap. De ontheffing geldt slechts voor de 1e, 2e, 3e, 4e plas en voor de waterskibaan aan de westzijde van de 5e Plas.
  • Maximum vaarsnelheid van 60km/uur voor ontheffinghouders.
  • Maximum vaarsnelheid van 9km/uur voor De Stille Plas, welke in de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland is aangewezen als Stiltegebied.
  • Maximum vaarsnelheid van 6km/uur ’s nachts en binnen een strook van 100 meter vanaf de oever.
  • Verbod op het varen met een motorboot met ingeschakelde motor in een aantal gebieden met hoge natuurwaarden. Dit verbod geldt zowel voor motorboten die op diesel of benzine varen als voor elektrisch aangedreven motorboten.

Het nieuwe BM wordt per 1 januari 2021 ook gehanteerd bij de ontheffingverlening op het snelvaren. Ontheffinghouders en aanvragers van een snelvaarontheffing worden hierover geïnformeerd.
Het nieuwe BM staat gepubliceerd en is te vinden via deze link.
Daar vindt u ook verdere informatie over de procedure voor het doorvoeren van dit nieuwe BM.